do góry
ZOZ Głuchołazy
http://www.zozglucholazy.pl/szpital/skargi_i_wnioski
Drukuj grafikę : tak / nie

Skargi i wnioski

W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.

Opolski Oddział Wojewódzki:

Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących

Sekcja Skarg i Wniosków jest odpowiedzialna za przyjmowanie od pacjentów i rozpatrywanie skarg związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane może złożyć skargę w każdej placówce medycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem

W przypadku skarg dotyczących personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu - kierownik oddziału, pielęgniarka oddziałowa, dyrektor szpitala. W przychodni: pielęgniarka przełożona kierownik/dyrektor przychodni.

Skargi składane do Sekcji, Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą:

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznikiem Praw Pacjenta jest p. Krystyna Barbara Kozłowska

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,

Bezpłatna infolinia: 800 190 590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00 (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

Opolska Izba Lekarska

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących