do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny
Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) - Głuchołazy, ul. Lompy 2, tel: 77 40 09 325 - Poniedziałek 10:00-13:00, Środa 10:00-13:00, Piątek 9:00-13:00*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) - Głuchołazy, ul. Lompy 2, tel: 77 40 09 325 - Poniedziałek 10:00-13:00, Środa 10:00-13:00, Piątek 9:00-13:00*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Plik do pobrania:  Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zozglucholazy.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2015-03-16
2. DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 2019-12-03
3. SPOSÓB DOKONANIA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z wyłączeniem materiałów:
– zamieszczone  załączniki są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do jej opublikowania.

Strona jest dostosowana do formatu WCAG 2.0. Obecnie jesteśmy na etapie pisania projektu, który  uwzględni dopasowanie strony do formatu WCAG 2.1.

4. DANE TELEADRESOWE PODMIOTU:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy.
Osoba kontaktowa w sprawach dostępności cyfrowej to: Joanna Jankowska, tel. kontaktowy 501 31 88 83, adres e-mail: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

5. ADRES  DEKLARACJI  DOSTĘPNOŚCI:  https://www.zozglucholazy.pl/szpital/Dostepnosc 
6. UŻYWANE SKRÓTY KLAWISZY:

Przejdź do treści strony: Alt i 1
Mapa witryny: Alt i 2
Wersja kontrastowa: Alt i 4
Wyszukiwarka: prawy Alt i W  zamiast klawisza Alt można użyć H

 7. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY PODMIOTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w swojej strukturze architektonicznej, do której  dostęp mają  pacjenci szpitala, posiada trzy budynki w dwóch różnych lokalizacjach na terenie miasta.

      W budynku przy ul. Skłodowskiej 16, zważywszy na to, że obiekt jest zabytkowy i zlokalizowany przy jednym z większych skrzyżowań w Głuchołazach, wejście główne do budynku Szpitala nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób niepełnosprawnych jest dostosowane wejście od tylnej strony  Szpitala, zlokalizowane zaraz za szlabanem. Bezpośrednio z tego wejścia jest dostęp do windy po uprzednim poinformowaniu pracowników o chęci skorzystania z takiej potrzeby. Winda nie jest samoobsługowa, co utrudnia samodzielne poruszanie się po budynku. Jesteśmy na etapie pisania projektu, w którym jest przewidziana budowa nowoczesnej windy z dostosowanym podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku Szpitala prowadzi 5 wejść. Szerokość drzwi wejściowych wynosi  co najmniej 0,9 m. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mają szerokość minimum 0,9 m. Toalety są ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach. Toaleta o powierzchni manewrowej 1,5 m x 1,5m wyposażona jest w uchwyt umożliwiający dostęp do miski ustępowej i umywalki, wejście jest bez progu; posadzka posiada właściwości antypoślizgowe. W budynku powierzchnia podłogi została wykonana z materiału antypoślizgowego. Wewnątrz budynku znajduje się  informacja na temat rozkładu pomieszczeń opracowana w sposób wizualny. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych ani informacji o powiększonym druku przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku został zapewniony wstęp dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

       Do budynku Szpitala nr 2 przy ul. Lompy 2 „A” prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do Szpitala jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono od strony ulicy wybudowany podjazd dla osób  poruszających się na wózkach. Bezpośrednio       z tego wejścia jest dostęp do nowoczesnej, samoobsługowej windy.  Drugie wejście  znajduje się na tyłach budynku, gdzie jest możliwość bezpośredniego wejścia do windy. Szerokość drzwi wejściowych wynosi co najmniej 0,9 m. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mają szerokość minimum 0,9 m. Toalety są ogólnodostępne, w większości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach. Toaleta o powierzchni manewrowej 1,5 m x 1,5m wyposażona jest w uchwyt umożliwiający dostęp do miski ustępowej i umywalki, wejście jest bez progu; posadzka posiada  właściwości antypoślizgowe. W całym budynku powierzchnia podłogi została wykonana z materiału antypoślizgowego. W budynku znajduje się  informacja na temat rozkładu pomieszczeń opracowana w sposób wizualny. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych ani informacji o powiększonym druku przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku został zapewniony wstęp dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 W budynku przy ul. Lompy 2 „B” wejście główne do Szpitala nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, gdyż do wejścia prowadzą strome schody. Zaraz obok wejścia głównego do budynku jest wybudowany podjazd dla pacjentów poruszających się na wózkach a przy drzwiach jest zamontowany domofon. Bezpośrednio z tego wejścia jest dostęp do nowoczesnej, samoobsługowej windy. Do budynku Szpitala prowadzą 4 wejścia. Szerokość drzwi wejściowych wynosi co najmniej 0,9 m. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mają szerokość minimum 0,9 m.
Toalety są ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach. Toaleta o powierzchni manewrowej 1,5 m x 1,5m wyposażona jest w uchwyt umożliwiający dostęp do miski ustępowej i umywalki, wejście jest bez progu; posadzka posiada właściwości antypoślizgowe.

W całym budynku powierzchnia podłogi została wykonana z materiału antypoślizgowego.
W budynku znajduje się  informacja na temat rozkładu pomieszczeń opracowana w sposób wizualny.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych ani informacji o powiększonym druku przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do budynku został zapewniony wstęp dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 8. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ALBO INFORMACJA O JEJ BRAKU:

Na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 9. DODATKOWE INFORMACJE:  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje        o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

10. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 11. POZOSTAŁE:

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Zaniechano użycia elementów tekstów, które mogłyby utrudnić jego odczytanie.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji użytych nagłówków.
 • Linki otwierają się w tym samym oknie.
 • Duży kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Starano się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące i niekorzystające z technologii asystujących:

 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Podświetlanie linków

 Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok