do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny
Uwaga - zmiana lokalizacji Poradni Kardiologicznej - Głuchołazy, ul. M.C. Skłodowskiej 16Uwaga - zmiana lokalizacji Poradni Kardiologicznej - Głuchołazy, ul. M.C. Skłodowskiej 16

W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.

Opolski Oddział Wojewódzki:

Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących

 • tel. 77 40 20 182
 • infolinia: 77 194-88
 • tel./faks 77 40 20 101 (sekretariat)
 • e-mail:

Sekcja Skarg i Wniosków jest odpowiedzialna za przyjmowanie od pacjentów i rozpatrywanie skarg związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane może złożyć skargę w każdej placówce medycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem

W przypadku skarg dotyczących personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu - kierownik oddziału, pielęgniarka oddziałowa, dyrektor szpitala. W przychodni: pielęgniarka przełożona kierownik/dyrektor przychodni.

Skargi składane do Sekcji, Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą:

 • jakości świadczeń medycznych,
 • dostępności do świadczeń medycznych,
 • odpłatności za świadczenia medyczne,

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnienie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.
 • Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 • W sprawie rozpatrywania skarg i wniosków obowiązuje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 31/2010/DSS z dnia 01 lipca 2010.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznikiem Praw Pacjenta jest p. Krystyna Barbara Kozłowska

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,

 • ul. Młynarska 46,
 • 01-171 Warszawa
 • e-mail:, www.bpp.gov.pl 
 • tel. 22 833 08 85, 22 635 59 96

Bezpłatna infolinia: 800 190 590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00 (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

Opolska Izba Lekarska

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,

 • ul. Świerkowa 24
 • 45–407 Opole
 • tel.  77 455 09 57
 • fax. 77 456 94 67
 • www.oipip.opole.pl

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących

 • Infolinia: 77 194 88
 • tel. 77 40 20 182
 • tel./fax. 77 40 20 101 (sekretariat)