do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny
Uwaga - zmiana lokalizacji Poradni Kardiologicznej - Głuchołazy, ul. M.C. Skłodowskiej 16Uwaga - zmiana lokalizacji Poradni Kardiologicznej - Głuchołazy, ul. M.C. Skłodowskiej 16

PRAWA PACJENTA

 

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

 • Pacjent  ma  prawo  do  udzielenia  mu  świadczeń  zdrowotnych  przez lekarza,  pielęgniarkę  zgodnie  z  aktualną  wiedzą  medyczną, dostępnymi metodami, środkami i zasadami etyki zawodowej.
 • Pacjent  ma  prawo  uzyskania  pomocy  od  lekarza,  pielęgniarki  w każdym  przypadku,  gdy  zwłoka  w  jej  udzieleniu  mogłaby spowodować  niebezpieczeństwo  utraty  życia  lub  poważnego uszczerbku na jego zdrowiu.
 • Pacjent  ma  prawo  wnioskowania  do  lekarza  o  zasięgnięcie  opinii właściwego specjalisty lub zorganizowania konsyliumlekarskiego.
 • Pacjent  ma  prawo  do  uprzedzenia  go  przez  lekarza  o  zamiarze odstąpienia  od  dotychczasowego  leczenia  z  równoczesnym wskazaniem  dalszego  leczenia  przez  innego  specjalistę,  czy  zakład opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, przebiegu choroby i rokowaniu na przyszłość.

 • Pacjent  ma  prawo  uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o swoim  stanie  zdrowia,  rozpoznaniu,  proponowanych  metodach diagnostycznych,  leczniczych,  rehabilitacyjnych  oraz  o spodziewanych  korzyściach  ich  zastosowania  i  skutkach  odmowy,o  wynikach  leczenia  i  rokowaniu.  Jeśli  istnieją  możliwości alternatywnych  metod  i  środków  pacjent  ma  prawo  się o  nich dowiedzieć.
 • Pacjent  ma  prawo  decydowania  o  osobach,  którym  lekarz  może udzielić informacji odnośnie wyżej wymienionych. o  Pacjent  ma  prawo  do  informacji  w  zakresie  związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę opieką pielęgnacyjną .
 • Pacjent  ma  prawo  wymagać,  aby  lekarz  nie  udzielał  mu określonych informacji na temat stanu zdrowia. o  Pacjent  ma  prawo  żądania  od  lekarza  informacji  o  swoim  stanie zdrowia i rokowaniu, gdy sądzi, że lekarz ograniczamu je z uwagi na jego dobro.
 • Pacjent lub inna wskazana przez niego osoba ma prawo wglądu w dokumentację  medyczną,  która  go  dotyczy  za  pośrednictwem lekarza leczącego.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych.

 • Pacjent  ma  prawo  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  jej  udzielenia na  badanie  lekarskie,  badanie  diagnostyczne,  zabiegdiagnostyczny,  leczniczy  i  operacyjny,  a  także  inne czynności medyczne.
 • Zgoda  pacjenta  na  zabieg  operacyjny,  metody  diagnostyczne obarczone  ryzykiem,  czy  udział  w  eksperymencie  medycznym powinna być wyrażona w formie pisemnej.
 • Pacjent  ma  prawo  do  uzyskania  przed  wyrażeniem  zgody  na czynności  medyczne  informacji  o  ich  celu  i  charakterze,  stopniu ich ryzyka w zakresie umożliwiającym świadome wyrażenie woli.
 • Wycofania  swej  zgody  na  postępowanie  diagnostyczne, lecznicze  i zapobiegawcze w każdym czasie bez jakichkolwiek konsekwencji.

Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • Pacjent  ma  prawo  sprzeciwu  przy  udzielaniu  świadczeń zdrowotnych  obecności  osób  innych,  niż  fachowy  personel  i  kadra medyczna kształcąca się.
 • Pacjent ma prawo odmowy poddaniu się demonstracjom wyłącznie dla  celów  dydaktycznych  pomimo,  że  są  one  nieodzowne  dla realizacji zadań szpitala w zakresie kształcenia kadr medycznych.
 • Pacjent  przebywający  na  sali  wieloosobowej  ma  prawo wymagać, aby  personel  medyczny  przy  w  czasie  wykonywania  badań  i zabiegów stosował osłony i parawany.
 • Pacjentowi  przysługuje  prawo  kontaktowania  się  z  lekarzem  z wyłączeniem osób trzecich.
 • Pacjent ma prawo do poufnego traktowania informacjidotyczących jego stanu zdrowia, jak i danych natury osobistej.

Pacjent ma prawo do skargi. Pacjent  i/lub  osoba  występująca  w  jego  imieniu,  jeżeli  uzna,  że prawa zawarte w powyższej karcie zostały naruszone może:

 • zwrócić  się  do  bezpośredniego  przełożonego  osoby  udzielającej świadczenia  zdrowotne,  a  następnie  do  Dyrektora  Instytutu
 • w  razie  niezadowalającego  załatwienia  sprawy  zwrócić  o  jej rozpatrzenie do Ministerstwa Zdrowia
 • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej, zwrócić się do  okręgowej  izby  lekarskiej,  bądź  okręgowej  izby  pielęgniarek  i położnych
 • skierować  sprawę  do  sądu  powszechnego,  jeżeli  w  wyniku działania  lub  zaniechania  zakładu  opieki  zdrowotnej lub  osobywykonującej  zawód  medyczny  naruszono  dobro  osobiste pacjenta lub  wyrządzono  szkodę  materialną  w  rozumieniu  kodeksu cywilnego

Szczególne prawa pacjenta przebywającego w szpitalu:

 • Pacjent  ma  prawo  do  otrzymania  środków  farmaceutycznych  i materiałów medycznych w procesie leczenia i pielęgnacji. o  Pacjent ma prawo do wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 • Pacjent  ma  prawo  do  troskliwej  opieki  sprawowanej  przez wykwalifikowany personel.
 • Dodatkową  opiekę  może  świadczyć  osoba  bliska  lub  inna wskazana  przez  chorego  chyba,  że  jest  to  niemożliwe ze  względów epidemiologicznych lub ze względu na obecność innych chorych na sali.
 • Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami zzewnątrz w oznaczonych godzinach, a jeżeli nie zakłóca to tokupracy oddziału i nie ma innych przeciwwskazań również w innych godzinach.
 • Pacjent  ma  prawo  do  nieograniczonego  kontaktu  telefonicznego  z ogólnie  dostępnego  telefonu,  a  w  wyjątkowych  przypadkach  za zgodą personelu również z telefonu służbowego.
 • Pacjent  ma  prawo  do  opieki  duszpasterskiej,  a  także uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych na terenie Instytutu.
 • Pacjent  ma  prawo  żądać,  aby  w  sytuacji  pogorszenia  się  stanu zdrowia  powodującego  w  jego  odczuciu  zagrożenie  życia,  personel niezwłocznie  zawiadomił  wskazane  osoby  oraz  duchownego wyznawanej przez siebie religii.
 • Pacjent  ma  prawo  do  zabezpieczenia  jego  rzeczy  osobistych  w czasie pobytu w szpitalu. o  Pacjent ma prawo do wyrażenia swojej woli w trakciehospitalizacji w obecności dwóch świadków lub notariusza.
kategoria: Powiązane pliki [2]
ID Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tekst jednolity 15-12-29 15:45 191.55KB pobierz plik: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tekst jednolity
pdf Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 15-12-29 15:52 155.89KB pobierz plik: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku