do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)


ul. Lompy 248-340 GłuchołazyKontakt:
506 294 240

Pielęgniarka Koordynująca:
Maria Kopaczyńska
e-mail:

Profil hospitalizacji:

   
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Miło nam Państwa poInformować iż Złożony wniosek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach  w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 pod tytułem "Zdrowie, edukacja, rozwój. SPZOZ ZOZ w Głuchołazach dla Seniorów i osób niesamodzielnych"  został wybrany i otrzymaliśmy środki finansowe na uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej .wartość projektu to: 917 098,66 zł, wkład Europejskiego funduszu społecznego to 889 567,60 zł.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest udostępnienie w powiecie nyskim wysokiej jakości usług zdrowotnych skierowanych do osób niesamodzielnych (szczególnie w wieku 65 +) polegające na utworzeniu 13 miejsc zdezinstytucjonowanej opieki nad osobami zależnymi w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

Celowi głównemu towarzyszą cele pośrednie:

 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych.

PLANOWANE EFEKTY

Powyższe cele przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój, polegającego na wdrożeniu działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiającym dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Pobyt w utworzonym DDOM-ie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjentów (poprzez rozpoczęcie terapii, rehabilitacji, dobranie i stosowanie odpowiedniej diety, stymulowanie aktywności psychofizycznej i poznawczej).

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ WSPARCIEM

Programem będą objęte osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Osoby te powinny spełniajać poniższe kryteria przyjęcia:

- osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały od 40 do 65 punktów,

- osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

- osoby, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- osoby zamieszkałe bądź przebywające na terenie powiatu nyskiego

KTO NIE MOŻE BYĆ PACJENTEM DDOM

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka  lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W DDOM

W trakcie trwania projektu od 02.11.2016 r. do 30.06.2018 r. DDOM obejmie bezpłatnym wsparciem 65 osób (w tym 39 kobiet i 26 mężczyzn) w tym co najmniej 50 osób w wieku powyżej 65 lat.

DDOM będzie funkcjonował  w każdy dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i w tych godzinach będzie zapewniał opiekę jednorazowo dla 13 pacjentów.

Czas pobytu będzie ustalany przez WZT (Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny) indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał minimalnie 30 dni roboczych a maksymalnie 120 dni roboczych.

DDOM będzie zapewniał opiekę medyczną zbliżoną do warunków domowych połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

HARMONOGRAM WSPARCIA:

- od 01.06.2016 do 30.09.2016 dostosowanie pomiesczeń DDOM (prace remontowo- budowlane)

- od 01.09.2016 ciągła rekrutacja pacjetów do 15.05.2018

- od 02.11.2016 do 30.06.2018 pobyt pacjentów w DDOM- bezpłatny

-od 01.07.2018 do 01.07.2021 pobyt pacjentów w DDOM za odpłatnością.

W sprawie pobytu i odpłatności pacjetów po 01.07.2018 prosimy o kontakt z kierownikiem DDOM pod numerem telefonu 506 294 240

 JAKIE FORMALNOŚCI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY STAĆ SIĘ PACJENTEM DDOM

Aby stać sie pacjentem DDOM należy:

- spełnić wszystkie kryteria przyjęcia opisane powyżej,

- złożyć:

 • skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (zał. nr 1)
 • kartę oceny stanu klinicznego wg skali Barthel (zał. nr 2) wystawione przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
 • deklarację udziału w projekcie (zał. nr 3)
 • zgodę i zobowiązanie rodziny / pacjenta (zał. nr 4)

Powyższe druki można pobrać w szpitalu w sekretariacie SP ZOZ ZOZ przy ulicy M.C.Skłodowskiej 16 bądź ze strony www zamieszczone poniżej.

REKRUTACJA PACJENTÓW

Serdecznie Zapraszamy Państwa do składania dokumentów zgłoszeniowych (znajdujących sie poniżej w plikach do pobrania) w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach przy ulicy Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy, sekretariat -pokój nr 37, w dni robocze od godz. 08:00 do 14:30.

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście przez pacjenta, rodzinę bądź jego opiekuna lub pocztą na adres wskazany powyżej. Wszelkie pytania na temat rekrutacji i funkcjonowania DDOM można przesyłać drogą elektroniczną na adres:     O przyjęciu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów przyjęcia, kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób powyżej 65 r.ż. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do 14.05.2018. W pierwszym etapie wymagane jest złożenie stosownych dokumentów przez osoby zainteresowane objęciem opieki. Na wszystkie złożone wnioski wyślemy odpowiedź o zakwalifikowaniu /bądź nie zakwalifikowaniu/ do projektu w formie listownej. 

 INFORMACJE NA TEMAT DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ DOSTĘPNE SĄ pod numerami telefonów: 506 294 240,  77 45 11 280

kategoria: Powiązane pliki [6]
ID Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1 Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej 16-09-15 09:12 70.75KB pobierz plik: Załącznik nr 1 Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej
pdf Załącznik nr 2 Karta oceny wg skali Barthel 16-09-15 09:14 84.78KB pobierz plik: Załącznik nr 2 Karta oceny wg skali Barthel
pdf DDOM organizacja i zadania wg MZ 16-09-21 12:50 474.44KB pobierz plik: DDOM organizacja i zadania wg MZ
pdf Załącznik nr 3 Deklaracja udziału w projekcie 16-09-22 11:00 81.41KB pobierz plik: Załącznik nr 3 Deklaracja udziału w projekcie
pdf Załącznik nr 4 Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna 16-09-22 12:34 78.38KB pobierz plik: Załącznik nr 4 Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna
pdf Regulamin Dziennego Domu Opieki Medycznej 16-09-23 22:07 110.34KB pobierz plik: Regulamin Dziennego Domu Opieki Medycznej