do góry
Leczymy, opiekujemy się i dajemy nadzieję
nagłówek graficzny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


ul. M.C. Skłodowskiej 16
48-340 Głuchołazy

Kontakt:
77 45 11 285

Kierownik:
mgr piel. Jadwiga Hołubowicz

Profil hospitalizacji:

Kryteria przyjęcia: „....Pod opiekę przyjmujemy chorych z ograniczoną lub całkowitą niezdolnością do samoopieki, którzy nie kwalifikują się do hospitalizacji, a wymagają stałej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego oraz posiadają przeciw wskazania do samotnego pozostawania w domu, szczególnie w podeszłym wieku, pogorszenia świadomości lub z porażeniami i niedowładami...” Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych / Dz.U. z 2012r. poz.731/.

Informujemy,że od 19.04.2021r. wznawiamy możliwość odwiedzin pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 
Informacja na temat odwiedzin pod numerem telefonu : 77/ 45-11-285  w dni powszednie od godziny 10:00 do 13:00

Lekarz prowadzący 

 • lek. med. Katarzyna Kutkiewicz-Moroz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głuchołazach istnieje od 1994 r.

Aktualnie posiada 43 miejsc w salach 2,3 i 4 osobowych. Poza personelem lekarskim i pielęgniarskim zatrudnieni są również terapeuci zajęciowi, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz logopeda Posiadamy pełny dostęp do laboratorium, pracowni RTG, EKG, USG, gastroskopii, fizjoterapii. 

Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu:

 1. Skierowanie do Zakładu -  wystawione  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 •  jeżeli chorobą współistniejąca jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo  zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym,
 •  w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w  Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody,
 •  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody sądu na umieszczenie  w  Zakładzie należy dołączyć postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 1.  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie 

 2.  Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu

    np. kserokopia aktualnej decyzji, ZUS, KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy
 3.  Kartę oceny świadczeniodawcy wg skali Barthel

 4.  Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 Osobie skierowanej do zakładu albo zakładowi opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa:

 1.    przekazuje się informację o kolejności na liście osób oczekujących,
 2.    udostępnia się na żądanie do wglądu listę osób oczekujących.

Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do zakładu albo zakład opieki zdrowotnej, w którym ta osoba przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia  i zakwaterowania jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
                                                                                                                                                                                 
Opłata odpowiada 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy, z tym że nie może być wyższa niż 250% najniższej emerytury - zgodnie z przepisami o pomocy społecznej.

Informacje dla pacjenta i rodziny pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

 1. W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu obowiązkowa jest obecność członka rodziny lub opiekuna pacjenta z dowodami tożsamości, dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej tj. kserokopii kart informacyjnych z leczenia  szpitalnego, informacji o leczeniu farmakologicznym.
 2. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.
 3. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.
 4. W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu. NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.
 5. Wszelkie wartościowe przedmioty warto pozostawić w domu. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, protezy zębowe, aparaty słuchowe a także środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.
 6. Pacjent powinien posiadać:zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, 2 gąbki,, mydło w płynie, 2 ręczniki, przybory do golenia( mężczyźni ),chusteczki jednorazowe wilgotne, szampon do włosów,grzebień, balsam do ciała,przybory do pielęgnacji paznokci (nożyczki,cążki,pumeks), piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie.
 7. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać pierwszej wpłaty za jego pobyt. Następne płatności muszą być dokonywane najpóźniej do trzech dni od otrzymania świadczenia emerytalnego lub rentowego.
 8. Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
 9. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu pod groźbą natychmiastowego wypisu.
 10. Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali lub na inne łóżko.
 11. Informacje dotyczące stanu pacjenta i całego procesu leczenia udzielane są przez lekarza Zakładu osobie upoważnionej przez pacjenta.
 12. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę Zakładu osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [4]
ID Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO 15-12-16 09:59 34.6KB pobierz plik: WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
pdf WYWIAD PIELEGNIARSKI I ZASWIADCZENIE LEKARSKIE 15-12-17 13:22 48.5KB pobierz plik: WYWIAD PIELEGNIARSKI I ZASWIADCZENIE LEKARSKIE
pdf SKIEROWANIE DO ZOL 15-12-17 13:00 27.12KB pobierz plik: SKIEROWANIE DO ZOL
pdf Karta oceny wg skali Barthel 16-01-04 09:08 30.84KB pobierz plik: Karta oceny wg skali Barthel